Navigation


Najnovšie fotkyP O Z V Á N K A

P O Z V Á N K A

01-06-2020
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt valné zhromaždenie obrazok
Výbor Klubu biatlonu Valaská – Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva 
Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 
dňa 19. júna 2020 v piatok o 17.00 hod 
v Národnom biatlonovom centre v Osrblí.Program :
  1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti, Voľba orgánov čl. schôdze : mandátová/návrhová komisia, zapisovateľ, overovatelia zápisnice
  2. Schválenie programu
  3. Výročná správa o činnosti
  4. Správa o hospodárení za rok 2019
  5. Správa revíznej komisie
  6. Schválenie rozpočtu na rok 2020
  7. Ocenenie športovcov
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

  

Ďalšie informácie:

Právo hlasovať má každý člen klubu starší ako 14 rokov.

Čl.schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní najmenej 1/3 členov s právom hlasovať.

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->