Navigation


Najnovšie fotkyP O Z V Á N K A

P O Z V Á N K A

03-05-2017
Výbor Klubu biatlonu Valaská – Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva
MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa bude konať 
dňa 19. mája 2017 v piatok o 16.00 hod 
v Pizzerii HRONKA v Hronci.

 Vážená členka, vážený člen Klubu biatlonu Valaská – Osrblie

 Výbor Klubu biatlonu Valaská – Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE (ďalej MVZ),

ktoré sa bude konať dňa 19. mája 2017 v piatok o 16.00 hod.

v Pizzerii Hronka v Hronci

 Program :

 1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti MVZ
 2. Schválenie programu a voľba orgánov MVZ ( zapisovateľ, overovatelia zápisnice )
 3. Správa o činnosti
 4. Správa o hospodárení za rok 2016
 5. Správa revíznej komisie
 6. Schválenie rozpočtu na rok 2017
 7. Ocenenie športovcov klubu
 8. Diskusia
 9. Doplňujúce voľby
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver


Ďalšie informácie:

Právo hlasovať na MVZ má každý člen klubu starší ako 14 rokov.

MVZ je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní najmenej 1/3 členov s právom hlasovať.

K prezentácii si prineste svoj členský preukaz.

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->