Navigation


Najnovšie fotky



POZVÁNKA

POZVÁNKA

06-03-2016
Výbor Klubu biatlonu Valaská – Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva
MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa bude konať 
dňa 22. marca 2016 v utorok o 16.00 hod 
na Obecnom úrade vo Valaskej.

Vážená členka, vážený člen Klubu biatlonu Valaská – Osrblie

 

Výbor Klubu biatlonu Valaská – Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE (ďalej MVZ),

ktoré sa bude konať dňa 22. marca 2016 v utorok o 16.00 hod.

na Obecnom úrade vo Valaskej

 

Program :

 1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti MVZ
 2. Schválenie programu a voľba orgánov MVZ ( zapisovateľ, overovatelia zápisnice )
 3. Voľba dlegátov na VZ SZB
 4. Správa o činnost
 5. Správa o hospodárení za r.2015
 6. Správa revíznej komisie
 7. Schválenie rozpočtu
 8. Ocenenie športovcov klubu
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

 

Ďalšie informácie:

Právo hlasovať na MVZ má každý člen klubu starší ako 14 rokov.

MVZ je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní najmenej 1/3 členov s právom hlasovať.

K prezentácii si prineste svoj členský preukaz.





Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->