Navigation


Najnovšie fotkyP O Z V Á N K A

P O Z V Á N K A

02-12-2015
Výbor Klubu biatlonu Valaská – Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
, ktoré sa bude konať

dňa 11. decembra 2015 v piatok o 16.00 hod
v zasadačke OÚ vo Valaskej.

 Vážená členka, vážený člen Klubu biatlonu Valaská – Osrblie

 

Výbor Klubu biatlonu Valaská – Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE (ďalej MVZ),

ktoré sa bude konať dňa 11. decembra 2015 v piatok o 16.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej

 

Program :

  1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti MVZ
  2. Schválenie programu a voľba orgánov MVZ ( zapisovateľ, overovatelia zápisnice )
  3. Zmena Stanov združenia
  4. Diskusia
  5. Uznesenie
  6. Záver

 

Ďalšie informácie:

Právo účasti na MVZ má každý člen klubu starší ako 14 rokov.

MVZ je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní najmenej 1/3 členov s právom hlasovať.

K prezentácii si prineste svoj členský preukaz.

Po zasadnutí bude možné uhradiť členské príspevky na rok 2016.

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->