Navigation


Najnovšie fotkyPOZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

01-04-2014
Výbor Klubu biatlonu Valaská–Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva Valné zhromaždenie.
Výbor Klubu biatlonu Valaská–Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva na deň 11. apríla 2014 o 16,oo hod do hotela Biatlon v Osrblí Valné zhromaždenie s programom:
 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba pracovných komisií, mandátovú, návrhovú a volebnú
 4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
 5. Správa o činnosti KB za rok 2013
 6. Správa o hospodárení za rok 2013
 7. Správa revíznej komisie
 8. Plán činnosti na rok 2014
 9. Návrh rozpočtu na rok 2014
 10. Ocenenie športovcov
 11. Informácia o VZ SZB a návrh delegátov za KB
 12. Diskusia
 13. Správa mandátovej komisie
 14. Voľby orgánov KB
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

 

                                                                               Mirko Oberhauser

                                                                                predseda KB VO