Navigation


Najnovšie fotkyP O Z V Á N K A

P O Z V Á N K A

10-05-2022
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt valné zhromaždenie obrazok
Výbor Klubu biatlonu Valaská–Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
,

ktoré sa bude konať v piatok 3. júna 2022 o 17.00 hod.
v Kultúrnom dome vo Valaskej (bývalá Palma).


Program :
 1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti VZ. Návrh a schválenie orgánov VZ: mandátovú, návrhováovú a volebnú komisiu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
 2. Schválenie programu VZ
 3. Výročná správa o činnosti klubu
 4. Správa o hospodárení za rok 2021
 5. Správa revíznej komisie a jej schválenie
 6. Plán činnosti klubu
 7. Schválenie rozpočtu na rok 2022
 8. Ocenenie športovcov klubu
 9. Diskusia
 10. Predstavenie kandidátov do volených orgánov klubu
 11. Voľby do orgánov klubu: predseda – výbor – revízna komisia. Správa volebnej komisie
 12. Návrh a schválenie uznesenia
 13. Záver

K zabezpečeniu VZ a volieb Vás žiadame, aby ste do 27.5.2022 zaslali na náš e-mail/resp. adresu :

a)      Návrh kandidátov do orgánov klubu v členení: predseda - člen výboru (7) - člen revíznej komisie (3)

b)      Pripomienky, resp. návrhy k činnosti klubu, návrhy na úpravu Stanov

 

Ďalšie informácie:

Právo hlasovať a voliť na VZ má každý člen klubu starší ako 14 rokov.

VZ je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní najmenej 1/3 členov s právom hlasovať.

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->