Navigation


Najnovšie fotkyP O Z V Á N K A

P O Z V Á N K A

11-04-2018
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt valné zhromaždenie obrazok
Výbor Klubu biatlonu Valaská – Osrblie v súlade so Stanovami zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
, ktoré sa bude konať
 
v piatok 4. mája 2018 o 16.00 hod
v Kultúrnom dome vo Valaskej.

Program :
 1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti VZ, Voľba orgánov VZ : Komisia mandátová/volebná – návrhová, zapisovateľ, overovatelia zápisnice
 2. Schválenie programu
 3. Výročná správa o činnosti
 4. Správa o hospodárení za rok 2017
 5. Správa revíznej komisie
 6. Schválenie rozpočtu na rok 2018
 7. Ocenenie športovcov klubu
 8. Diskusia
 9. Voľby do všetkých orgánov klubu: predseda – výbor – revízna komisia
 10. Správa volebnej komisie
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

K zabezpečeniu VZ a volieb Vás žiadame, aby ste do 25.4.2018 zaslali na náš e-mail/resp. adresu :

a)      Návrh kandidátov do orgánov klubu v členení: predseda - člen výboru - člen revíznej komisie

b)      Pripomienky, resp. návrhy k činnosti klubu

 

Ďalšie informácie:

Právo hlasovať na VZ má každý člen klubu starší ako 14 rokov.

VZ je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní najmenej 1/3 členov s právom hlasovať.

Novinky


Partneri

Slovenský zväz biatlonu

Obec Valaská

Hotel Partizán

Kontakt

KB Valaská-Osrblie
Vŕšok 234
97645 Osrblie
 0905440331
 info@biatlonvo.sk

Prepojenia

Počasie

-->-->-->-->--> -->